Sağlık Sistemlerinin Digital Dönüşümü

sağlık sistemlerinin digital dönüşümü

Sağlık Sistemlerinin Digital Dönüşümü

Günümüz dünyasında her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de birçok sorunun çözümünde teknolojik olanaklardan yararlanmak kaçınılmaz hale gelmiştir.  Kısaca HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) olarak  isimlendirilen yazılımlar ile sağlık sektörünün tüm aktörleri entegre bir şekilde çalışabilmektedir.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alış verişi yapabilen sistemlere dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin Hastane Randevu Sistemi (HRS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Kaynak Yönetim Sistemi (KYS), elektronik faturalama süreçleri vb. diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak aktarılması, sisteme veri aktarabilecek kurumda aktif çalışan cihazların sistemle entegrasyonu, üretilen sağlık verilerinin Ulusal Veri Merkezine gönderilmesi, hastanelerde çalışmakta olan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi(LBYS), Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri(PACS) gibi sistemlerle entegrasyonu, hastane içi yönetim, karar destek ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynak yönetimi ve tasarrufu sağlanması gibi beklentilere de cevap vermelidir.

Modüler yapılar olarak hastanelerin bazı klinik ve ünitelerinde kullanılmaya başlanan hastane otomasyon programları yıllar içerisinde hastanelerdeki eczanelerden, laboratuvarlara, ameliyathanelerden polikliniklere kadar tüm birim ve departmanlarda bu sistem ve yazılımlar kullanılmaya başlanmıştır.  Bu sistemler bir yandan sürekli gelişirken, diğer yandan hastane idareleri her geçen gün daha kompleks sitemler ve daha entegre yapıların ihtiyacını duymaya başladılar. Bu ihtiyaçlar daha kapsamlı ve entegre yazılım modellerinin doğmasına vesile oldu. Birbirinden bağımsız çalışan modül ve yazılımlar gelişme sürecinde birbirine entegre olan ve birlikte çalışan kombine yapılara dönüştüler.

  Gelişen ve büyüyen entegre yazılımlar daha fazla ve daha detay bilgilere ulaşılabilmesini sağladı. Gelişen yazılım programları ile, daha çok bilgiye daha çabuk ulaşılabilmesi hastane idaresinin sistemi kurması ve yönetmesinde büyük avantajlar sağladı. Hastane yazılımları geliştikçe ve entegre olmaya başladıkça istatistiki veriler arttı ve mukayeseler yapılmaya başlandı. Bu karşılaştırmalar ve istatistikler bir yandan  hastanenin durumu hakkında idareye bilgi verirken diğer yandan uluslararası bir çok konuda hastanenin seviyesini ölçülebilir hale getirdi. Hastaneler kendi otomasyon ve yazılım programlarını süratle entegre sistemlere dönüştürmeyi başardılar. Bu sayede iç işleyişlerinde daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya başladılar. Bu sistemler sayesinde hastane dışında  diğer sağlık kuruluşları ile entegre yapılar oluşturdular.  Bu entegre yapılar bölgesel, ulusal ve hatta global anlamda sağlık verilerinin paylaşımını ve kontrolünü mümkün hale getirdi. Bu veri paylaşımı ile başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere bir çok hastalık ve istatistik uluslararası bilgi akış sistemlerinde izlenildi ve gerekli tedbirler alınabildi. Bu bilgiler ve istatistikler hastane yönetimlerinin ve  idarelerinin  vazgeçemeyeceği  unsurlar haline geldi.

Yazılım ve donanımların boyutu arttıkça ve bilgiye duyulan ihtiyaç arttıkça daha entegre programlar üretilmeye başlandı ve bu programlar sayesinde hastaneler idare ve takip edilmeye başlanıldı. Bu sebeple hastanelerde kullanılan yazılımlar yerlerini Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerine (HBYS) bırakmaya başladılar. Böylece hastane yazılım ve donanımları artık kayıt yapan arşiv görevi üstlenmiş programlar olmaktan çok hastane idarelerinin gerçekleşmesine ve takibine yarayan yazılımlar olmaya başladılar. Zaman içerisinde sadece programların kapsamları ve kabiliyetleri değil aynı zamanda kullandıkları teknolojiler, alt yapıları ve veri tabanları da değişerek gelişti.  Görüntüler ve tetkikler bu yazılımlar sayesinde sisteme entegre edilerek dijital ortamda paylaşılabilir ve ulaşılabilir oldu. Bu durum hizmette kaliteyi ve hızı arttırdı. Bilginin paylaşımı yanı sıra görüntülerin, bulguların ve tetkiklerinde istenildiğinde paylaşılabilmesi çağdaş sağlık standartlarında birlikteliğin ve akreditasyonun temel alt yapısını oluşturdu. Poliklinikten, laboratuvara, arşivden, görüntülemeye kadar bir çok modülün entegre çalıştığı ve bir bütünü oluşturduğu yeni yazılım modellerinde bir çok modül birlikte çalışmaktadır. Çok sayıda kurulan modüllerin birbiri ile olan uyumu ve entegrasyonu sistemin veri tabanı, yazılım teknolojisi hep birlikte bu programın ne kadar gelişmiş ve kaliteli olduğunu göstermektedir.


Sağlık Sistemlerinin Dijital Dönüşümünde Niçin FMSS Bilişim Tercih Edilmeli? 

 • Modüler altyapısı sayesinde değişen kullanıcı ihtiyaçlarına çok kısa sürede cevap verebilmektedir.
 • FMSS HBYS, yüksek teknolojisi, güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısı ile kurumunuzun tüm bilgi sistemi ihtiyaçlarını karşılar.
 • Ara yüzlerindeki esnekliği, sadeliği ve anlaşılabilir yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
 • SMS teknolojisi etkin biçimde kullanılarak, yönetici istatistik özetleri belirtilen kişilerin cep telefonlarına SMS ile bildirilmektedir, ayrıca sistem üzerindeki anormal durumlarda da sistem sorumlusu SMS ile uyarılabilmektedir.
 • İş kuralları ile güçlendirilmiş veri giriş alanlarıyla kullanıcıların eksik veya yanlış bilgi girişi yapmalarını engellemektedir.
 • Otomatik yedek alma özelliği sayesinde, verilerinizin her türlü sistem sorunu, yangın, sel gibi olağanüstü durumlara karşı güvende olmasını sağlamaktadır.
 • Telefon çağrı merkezi, SMS, Internet, Kiosk, IVR randevu sistemleri ile çalışmaktadır.
 • Gelişen hastane bilgi yönetim teknolojilerinin içerisinde en uygun alt yapı ve veri tabanına sahip yazılımlardan biri olan FMSS Bilgi Yönetim Sistemi gelişmiş bir yazılımdır.
 • FMSS HBYS, hastane görüntüleme birimlerindeki teknolojik cihazların tümü ile entegre olabilecek veri tabanına ve yazılım programına sahip olup bu cihazlardan gelecek tüm görüntüleri  toplayabilir, paylaşabilir ve saklayabilir.
 • FMSS HBYS, hastane laboratuvar sistemindeki tüm cihazlara entegre olabilecek alt yapıya sahip olup tüm hastaların laboratuvar sonuçlarını sistem içerisinde saklayabilir ve kağıt kullanmaksızın yıllar sonra bu verilere ulaşmayı mümkün hale getirir.
 • FMSS HBYS, kullanıcılar için rahat ve kolay kullanılabilir bir programdır. İstenildiğinde bütün modüllerin kullanılmasına imkan tanıyan sistem arzu edilir ise birkaç modülle bile çalışabilir.
 • FMSS HBYS’nin en önemli özelliklerinden biri birden hastanelerin yada sağlık kuruluşunun istenirse birbiri ile entegre halinde çalışmasına müsade edecek ve imkan sağlayacak bir program oluşudur. Bu kapsamda FMSS programını kullanan hastaneler istendiğinde birbirlerine bağlanabilir.
 • Hasta bilgilerine doğrudan etkin, güvenli ve hızlı olarak erişilir.
 • Hastalar için (ayakta tedavi ve yatan) tüm işlemler ve tüm istatiksel değerlendirmeler yapılır.
 • Hastanın tüm kayıtlarının tek bir "Dosya Sicil No/Hasta Sicil No" altında toplanarak tıbbi ve finansal arşivleme gerçekleştirilir.
 • Gerek yerel gerek uluslararası hastalık kodlamasına uygunluk sağlar.
 • Poliklinik ve kliniklerden tüm laboratuvarlara doğrudan tetkik isteğinde bulunulur.


Dijital Dönüşümün Sağlık Sistemine Sağlayacağı Faydalar Nelerdir? 

 • Tıbbı ve İdari bilgilerin kağıt ortamında tutulmasına gerek kalmadan tüm veriler  bilgisayar ortamında tutulur, arşivlenir ve istendiğinde her bilgiye kolaylıkla ulaşılır.
 • Kritik hasta verilerini gözle görülmeyecek şekilde koordine ederek gecikmeleri azaltır.
 • Hastane içerisinde kullanılan her türlü formun (tetkik istem, epikriz, doktor ve hemşire order, vb ) sistem üzerinden düzenlenerek takip edilmesi sağlanır. Değişik kriterlere göre istatistik sonuçları alınabilir.
 • Raporlama olanağı vardır. Hastanın klinik geçmişinin yanı sıra, doğru ve zamanında klinik bilgi sağlayarak tıbbi hataları azaltır.
 • Hastane içerisinde kullanılan her türlü malzemenin sistem üzerinden giriş-çıkış , kontrol ve takibi yapılarak gereksiz kullanım ve kaçaklar önlenir.
 • 7/24 Hastane içi ve dışı kurum idaresi tarafından belirlenen noktaların kamera sistemleri ile görüntülenmesi ve kayıt altına alınır.
 • Ameliyathane işlemleri sırasında ilgili görüntülerin kayıt altına alınması ve akabinde raporlama sisteminin dijital ortamda sesli olarak kayıt edilir.
 • Özet ekranlar, hasta geçmişinin, en son test sonuçlarının, hemşirelerin gözlemlerinin ve ilaç uygulamalarının hızlı özetini sağlar.
 • Klasik manuel arşiv ve dosyalama sisteminin taşıdığı zorlukları, zaman israfını, iklim ve doğa şartlarının oluşturduğu riskleri ortadan kaldırır. İstenildiği zaman , istenildiği hızda bilgiye ulaşımını sağlar.
 • "Hızlı İşlem" özelliği ile sık kullanılan işlem setleri bir tık uzaklıktadır.
 • Görev-tabanlı iş listeleri, hasta bakıcı çizelgeleri ve hasta listeleri doktorlara günlerini etkili şekilde planlamaları için gerekli bilgiyi sağlar.
 • Hemşireler hastaların tam kaydını görebilir ve  en son değerlendirmeleri, hayati bulguları,  bakım işlemlerini/aktivitelerini ve laboratuvar/radyoloji  sonuçlarını görebilirler.
 • Hemşireler hasta listelerini kolaylıkla görebilirler. Hemşireleri belirli hasta koşulları hakkında (örn. Yatış , Ameliyat, taburcu için hazır vb) uyarır.
 • Güçlü iş akışı teknolojisi işlemleri koordine eder.  Böylelikle hemşireler, hasta bakımını riske  atmadan kısa sürede daha fazla iş yapabilirler.
 • İş listesi verimliliği artırır ; Yapılması gereken hemşirelik işlemlerini ve hemşirelerin bu işlemleri ne zaman yapmaları gerektiğini tanımlar.
 • Hemşire yöneticileri dolu ve boş yatakları anında görebilirler. Hastayı hızlıca odaya yönlendirebilir, oda değişikliği veya oda rezervasyonu yapabilir ya da oda temizliğinin yapılmasını sağlayabilirler.
 • Sistem en değerli kaynaklarınızı planlayabilmeniz  için uygun ortamı ve altyapıyı sağlar. Böylelikle,  doğru kaynağı doğru hizmete doğru zamanda  görevlendirebilirsiniz.
 • Planlanan işlemlere göre sistem kullanıcıyı uyarır. Böylelikle, evraklar gereken zamanda ve gerektiği  yere ulaştırılabilir.
 • Sisteme entegre edilmiş laboratuvar cihazları ile doğru ve sağlıklı sonuçlar alınarak sisteme aktarılarak kullanıcıların yetkileri dahilinde sonuçlara sistem üzerinden ulaşmaları sağlanır.
 • Sisteme entegre görüntüleme cihazları (BT, MR vb ) ile oluşturulan görüntülerin kullanıcıların yetkileri dahilinde ulaşmaları sağlanır.sağlık sistemlerinin digital dönüşümü

sağlık sistemlerinin digital dönüşümü

sağlık sistemlerinin digital dönüşümü